หน้าแรก

director-demo1
รองจำเรียง
รองเรณู
รองมานพ
รองอรวรรณ

วิสัยทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี

"โรงเรียนสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สร้างเยาวชนชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง"

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

13 ส.ค. 2564 การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4 ส.ค. 2564 ขอเชิญชวนลูกฟ้าแดง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2564
31 ก.ค. 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
1 ก.ค. 2564 เกียรติบัตรการปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2
1 ก.ค. 2564 ประกาศขยายระยะเวลาชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2
28 มิ.ย. 2564 ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% (1 – 16 ก.ค. 64)
10 มิ.ย. 2564 บทบาทของโรงเรียนและผู้ปกครองระหว่างเปิดภาคเรียน
10 มิ.ย. 2564 ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ระบบออนไลน์ 100%

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

25 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
25 มิ.ย. 2564 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กรณีเพิ่มเติม
24 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐศาสตร์ กรณีเพิ่มเติม
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ เพิ่มเติม
16 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

กิจกรรมของโรงเรียน

จดหมายข่าวโรงเรียน