ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางมัณตรีณี ยังถิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนทรี กันพ่วง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางจริญ เกตุสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา นวลจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางวิภาวรรณ เทศทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวชิสา โตเรือง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิกุลทอง สักการะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ คำนัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวมนฤดี อ้นมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้น
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวกรปวรวรรณ เพ่งธัญทรัพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวสุนทราภรณ์ มีสัตธรรม
ครู
นางสาวนวรัตน์ งามเริง
ครู
นางสาววันวิสา พุฒนาค
ครู
นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้าย
ครู
นางสาวบุษดี มณีย้อย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางดลยา ศรีทองดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางณัฐสิมา ศรีโสภา
ครู
นางสาวจิดาภา คงประดิษฐ์
ครู
นางสาวลักษิกา แย้มนุ่น
ครู
นายทักษิณ ชูชั่ง
ครู
นางสาวกรรณิกา วันทูล
ครู
นางสาวปวีณา ชมชื่น
ครู
นายปฐมินทร์ อินว่าน
ครู
นางสาววาสิฏฐี ศรีงาม
ครูผู้ช่วย