ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางมัณตรีณี ยังถิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนทรี กันพ่วง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางจริญ เกตุสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา นวลจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางวิภาวรรณ เทศทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวชิสา โตเรือง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิกุลทอง สักการะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ คำนัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวมนฤดี อ้นมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้น
ครู
นางสาวกรปวรวรรณ เพ่งธัญทรัพย์
ครู
นางสาวสุนทราภรณ์ มีสัตธรรม
ครู
นางสาวนวรัตน์ งามเริง
ครู
นางสาววันวิสา พุฒนาค
ครู
นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้าย
ครู
นางสาวบุษดี มณีย้อย
ครู
นางดลยา ศรีทองดี
ครู
นางณัฐสิมา ศรีโสภา
ครู
นางสาวจิดาภา คงประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวลักษิกา แย้มนุ่น
ครูผู้ช่วย
นายทักษิณ ชูชั่ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรรณิกา วันทูล
ครูผู้ช่วย
นางสาวปวีณา ชมชื่น
ครูผู้ช่วย
นายปฐมินทร์ อินว่าน
ครูผู้ช่วย