สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชลดา เต่งภาวดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาววันดี ผิวสอาด
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสิริมาส ทองมาดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางภัทร์ชา ไทยรัตน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางวรนุช เจริญสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม
ครู
นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์
ครู
นางสาวกุลธิดา ปราบทอง
ครู
นางสาวกิติยา บุญมีสง่า
ครู
นางสาวชุติมา โพธิ์ดี
ครู
นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้ม
ครู
นางสาวจิราภรณ์ สว่างใจ
ครู
นางสาวโยทนัท สงวนโสม
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนัญญา ชูช่วย
พนักงานราชการ