สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวรนุช เจริญสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาววันดี ผิวสอาด
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสิริมาส ทองมาดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม
ครู
นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์
ครู
นางภัทร์ชา ไทยรัตน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา ปราบทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวกิติยา บุญมีสง่า
ครู
นางสาวชุติมา โพธิ์ดี
ครู
นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้ม
ครู
นางสาวจิราภรณ์ สว่างใจ
ครู
นางสาวโยทนัท สงวนโสม
ครู
นางสาวอนัญญา ชูช่วย
พนักงานราชการ