วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางอุมาพร สุวรรณโมลี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายฆ้องชัย คงดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายณรงค์ นิธิยานันท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลินี พัวพานิช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางวลัยรัตน์ หลำริ้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา มีชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายเอกชัย สุขเคหา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางอรุณศรี ศรีชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุสรา หัวไผ่
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวทรรศพร พิศรูป
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีพร แย้มบู่
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวรสริญ เชยสาคร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉัตราภรณ์ นาเมืองรักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิติมา ธะนะศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางธารญา ธยาน์ธนาธร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางนพพร เขตการณ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางนันทรัตน์ ประพุสโร
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสวยสม ปั้นเกตุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายกมล แก้วอ่อน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายอุดมศักดิ์ วัชระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายพลนพ น้อยหลุ่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายพลกฤษณ์ เข็มเพ็ชร
ครู
นางสาวสุกฤตา ทิชินพงศ์
ครูผู้ช่วย