สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบรรพต รักงาม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสุรีรัตน์ พุ่มกุมาร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางวิณุรา ฉันทชาติ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายสายชล ทองประเสริฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายเสรี ทัตมะณี
ครู
นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ
ครูผู้ช่วย
นายรัฐพงศ์ โสจะยะพันธ์
ครูผู้ช่วย