สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวิณุรา ฉันทชาติ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายสายชล ทองประเสริฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายเสรี ทัตมะณี
ครู
นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ
ครูผู้ช่วย
นายรัฐพงศ์ โสจะยะพันธ์
ครูผู้ช่วย