สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวิณุรา ฉันทชาติ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเสรี ทัตมะณี
ครู
นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ
ครู
นายรัฐพงศ์ โสจะยะพันธ์
ครู