ไหว้ครู 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3JI9HzU