กิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ และ ๕/๒

ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงงานที่มีผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่

นายขุนทอง คล้ายทอง, นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ และนายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน

ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี