ข้อมูลโรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน

สร้างเยาวชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสังคม

อัตลักษณ์นักเรียน

SING – การสร้างคุณภาพของนักเรียนทุกคนให้องอาจ “เยี่ยงสิงห์” ที่แท้จริง

S – SKILL

I – INTELLIGENCE

N – NATIONALISM

G – GO TO BE GOOD CITIZEN

คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน

– มีความรับผิดชอบ

– มีวินัย

– มีความซื่อสัตย์

– มีจิตสาธารณะ

– พอเพียง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูปสิงห์ในวงกลม

สีประจำโรงเรียน

เป็นสีที่ได้มาจากสีของโรงเรียนเดิมทั้ง 2 โรงเรียน ดังนี้

สีฟ้า ได้มาจากสี ฟ้า – ชมพู ซึ่งเป็นสีประจำ โรงเรียนสิงหวัฒนพาห หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน

สีแดง ได้มาจากสี แดง – ขาว ซึ่งเป็นสีประจำ โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี หมายถึง ความรู้ ภูมิปัญญา ความรัก ความสามัคคี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

มะกล่ำต้น

คติพจน์

ปญฺญา ชีวิต ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

อุดมการณ์ของโรงเรียน

สะอาด ประหยัด พัฒนา ใฝ่หาคุณธรรม