การประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ
และรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนสิงห์บุรี