ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรี

 

ดร.ชาคริส ภู่งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

 

นายจำเรียง หลำริ้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
นายมานพ แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล
นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ