ITA Online

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

Accordion Sample Description

โรงเรียนสิงห์บุรี 

เลขที่ 118  หมู่ 1 ตำบลบางมัญ  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16000

โทรศัพท์ 036 - 507171

โทรสาร 036 - 507172

E-mail  : singburi_school@sing.ac.th

แผนที่ตั้งโรงเรียน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560-1.pdf (0 downloads)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-1.pdf (0 downloads)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545-1.pdf (0 downloads)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553.pdf (0 downloads)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2563-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2551-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562-1.pdf (0 downloads)

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546-1.pdf (0 downloads)

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ2545-1.pdf (0 downloads)

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540-1.pdf (0 downloads)

การประชาสัมพันธ์

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต