การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิตติพงษ์ สงวนใจ
ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพันทิพา พวงพรหม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพวรรณ ศรีม่วง
ครู
ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ เทียนทอง
ครูผู้ช่วย