การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสนอง โกสุมา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางพันทิพา พวงพรหม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพงษ์ สงวนใจ
ครู
นางสาวทิพวรรณ ศรีม่วง
ครูผู้ช่วย