ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุเทน เปียหลอ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางบุษบง เอี่ยมอร่าม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางทิวทอง อ่อนบาง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายไพศาล สุขเอี่ยม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวกิตติญา ทองโสภา
ครูผู้ช่วย
นายทรงสิทธิ์ ภู่ภักดี
ครูผู้ช่วย
นายณัฐพล เชยเอม
ครูผู้ช่วย