ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุเทน เปียหลอ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางบุษบง เอี่ยมอร่าม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางทิวทอง อ่อนบาง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวกิตติญา ทองโสภา
ครู
นายทรงสิทธิ์ ภู่ภักดี
ครู
นายณัฐพล เชยเอม
ครู