ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชรี วังกานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาว
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายกุนที กลัดสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางคนึงค์ นิธิยานันท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางประภัสสร มีชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย กุศลสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางอรสา วัฒนะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววิรัชดา หรั่งแร่
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายวัชรพล คนพินิจ
ครู
นางสาวปิยะพร โกมล
ครู
นางสาวณัฏฐณิชา แทบทาม
ครู
นางสาวปาริชาติ สาระเห็ด
ครู
นางสาวณัฐรดา ยิ้มพงษ์
ครู
นางสาวกัลยากร ภู่แพร
ครูผู้ช่วย