ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาว
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชรี วังกานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายกุนที กลัดสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางคนึงค์ นิธิยานันท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางประภัสสร มีชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย กุศลสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางอรสา วัฒนะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาววิรัชดา หรั่งแร่
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวอินทร์นัดดา สีเดือน
ครู
นายวัชรพล คนพินิจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยะพร โกมล
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฏฐณิชา แทบทาม
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาริชาติ สาระเห็ด
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐรดา ยิ้มพงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัลยากร ภู่แพร
ครูผู้ช่วย