ทิศทางการบริหาร

วิสัยทัศน์

     ผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม รักความเป็นไทยและพอเพียง

พันธกิจ

     1. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

     2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและรักความเป็นไทย

     4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล

     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล

     7. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ

     2. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและความเป็นไทย

     4. ผู้เรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตร

กลยุทธ์

     กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคและปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล

     กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

     กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน