ทิศทางการบริหาร

    วิสัยทัศน์

โรงเรียนสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สร้างเยาวชนชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง

    พันธกิจ

 1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 3. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม
 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติ และค่านิยมรักษ์ในความเป็นไทยและพอเพียง

    เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 3. ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่สากล
 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ TQA
 5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาจากชุมชน
 6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 7. ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 8. ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
 9. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา