“เส้นทางไหนที่ใช่เรา” โดยงานแนะแนว

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
จัดกิจกรรม “เส้นทางไหนที่ใช่เรา” ให้กับนักเรียนชั้น ม.๔ -ม.๖
งานแนะแนวโรงเรียนสิงห์บุรี ดำเนินงานร่วมกับ Diamond Brain และรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี
มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสิงห์บุรีค้นหาตัวตน
สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้การเตรียมตัว และการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1N3Q_OFz2JaWa4MrqEv9pVlf-o_ENPrv7?usp=drive_link