งานแนะแนวและห้องสมุด

บุคลากรงานแนะแนว

นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาววรรณภา สาระวะดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรญา บุญไทย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

บุคลากรงานห้องสมุด

นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้างานห้องสมุด