งานแนะแนวและห้องสมุด

บุคลากรงานแนะแนว

นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอรญา บุญไทย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

บุคลากรงานห้องสมุด

นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้างานห้องสมุด