ทำเนียบผู้บริหาร

    รายนามผู้บริหาร                               ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1. นายพนม ชุณหเสวี                              1 สิงหาคม 2515-15 มิถุนายน 2520
2. นายชลิต เจริญศรี                               1 สิงหาคม2520-8 ธันวาคม 2531
3. นายเจริญ สุขเกษม                             9 ธันวาคม 2531-14 ตุลาคม 2532
4. นายเมือง ทองยิ่ง                                15 ตุลาคม 2532-13 ตุลาคม 2535
5. นายเฉลิม ขวัญเมือง                            14 ตุลาคม 2535-30 กันยายน 2539
6. นายละเอียด กันทริกา                           1 พฤศจิกายน 2539-25 ธันวาคม 2541
7. นายปรีชา จาดศรี                                 3 มกราคม 2542-2543
8. นายคมสัน ทองประเสริฐ                      2543-2546
9. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช พึ่งตน                         2546-2550
10. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ            10 มีนาคม 2551- 8 ตุลาคม 2554
11. นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์              ธันวาคม 2554-ธันวาคม 2556
12. นายพรชัย ยิ้มพงษ์                             ธันวาคม 2556 – 2559
13. นายปราโมทย์ เจริญสลุง                     9 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน