ทำเนียบผู้บริหาร

    รายนามผู้บริหาร                               ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1. นายพนม ชุณหเสวี                              1 สิงหาคม 2515-15 มิถุนายน 2520

2. นายชลิต เจริญศรี                               1 สิงหาคม2520-8 ธันวาคม 2531

3. นายเจริญ สุขเกษม                             9 ธันวาคม 2531-14 ตุลาคม 2532

4. นายเมือง ทองยิ่ง                                15 ตุลาคม 2532-13 ตุลาคม 2535

5. นายเฉลิม ขวัญเมือง                            14 ตุลาคม 2535-30 กันยายน 2539

6. นายละเอียด กันทริกา                           1 พฤศจิกายน 2539-25 ธันวาคม 2541

7. นายปรีชา จาดศรี                                 3 มกราคม 2542-2543

8. นายคมสัน ทองประเสริฐ                      2543-2546

9. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช พึ่งตน                         2546-2550

10. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ            10 มีนาคม 2551- 8 ตุลาคม 2554

11. นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์              ธันวาคม 2554-ธันวาคม 2556

12. นายพรชัย ยิ้มพงษ์                             ธันวาคม 2556 – 2559

13. นายปราโมทย์ เจริญสลุง                     9 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2564

14. ดร.ชาคริส  ภู่งาม                                1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566

15. นางนัฐวรรณ ศรีทอง                          1 ตุลาคม  2566 – ปัจจุบัน