คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายโสรัฐ ขันติกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวรรณวิภา สุรเมธสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ชนานิรมิตผล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางผานิต พัฒนพฤก
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางศราวดี ลูกอินทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกวรรณ สุธา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางอมราภรณ์ แสงทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายสุขสันต์ เประยะโพธิ์เดช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรัญญา สระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางหทัยชนก ขันติกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายฤชานนท์ อินอ่วม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ ทองศรีนาค
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางชญาณ์นันท์ ช่างชุม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายคฑาวุธ ขำสะนะ
ครู
นางสาวธิยาพร สพภูเขียว
ครู
นายณัฐนนท์ โพธิ์ทับไทย
ครู