กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ