ข้อมูลผู้บริหาร

นายชาคริส  ภู่งาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 036 – 507171

ที่อยู่ 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

e-mail :  singburi_school@sing.ac.th

 

นายจำเรียง หลำริ้ว

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 036 – 507171

ที่อยู่ 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

e-mail :  singburi_school@sing.ac.th

 

นางเรณู ร่มโพธิ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 036 – 507171

ที่อยู่ 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

e-mail :  singburi_school@sing.ac.th

 

 

นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 036 – 507171

ที่อยู่ 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

e-mail :  singburi_school@sing.ac.th

 

 

 

นายมานพ  แสงสว่าง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 036 – 507171

ที่อยู่ 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

e-mail :  singburi_school@sing.ac.th