การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้า ในลวดตัวนำ กฎของโอห์มและความต้านทาน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์บุรี

รายงานวิจัยในชั้นเรียน2-64 - Umaporn Suwanmolee