ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่อง จัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 มีราคากลางในการดำเนินการทั้งสิ้น 424,650.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดเบี้ยประกันภัย 150 บาท/คน (รวมภาษีอากรแล้ว) เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอย่างต่อเนื่องนั้น จึงประกาศเชิญชวนให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด ==> ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี-เรื่อง-จัดซื้อประกันภัย-TOR-ปี-2567-Kanyakorn-Phooprae.pdf (12 downloads)

ดาวน์โหลด ==> เอกสารใบเสนอราคา-Kanyakorn-Phooprae-1.pdf (14 downloads)

ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี เรื่อง จัดซื้อประกันภัย + TOR ปี 2567 - Kanyakorn Phooprae