โรงเรียนสิงห์บุรี มอบครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้แก่โรงเรียนทองเอนวิทยา

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ให้แก่โรงเรียนทองเอนวิทยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เพื่อนำครุภัณฑ์ดังกล่าวไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป

ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี