งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้

งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โดยมีการเปิดตัวผู้ลงสมัคร ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัคร ๒ พรรค ได้แก่ หมายเลข ๑ พรรค สิงหภฤตยรราษฎร์ หมายเลข ๒ พรรค สิงหนเรนฤทธ์ และทั้ง ๒ พรรคได้ทำการลงนามข้อตกลงระเบียบปฏิบัติ

ในการเลือกตั้ง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นสักขีพยาน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี