ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตร และชื่นชมยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนนิติ-รัฐศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตร และชื่นชมยินดีกับ

ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ จำนวน ๓๐ คนที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักสังคมสงเคราะห์น้อย จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๖

ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมพลังทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สู่การเป็น “นักสังคมสงเคราะห์น้อย” และเป็นกลไกในการเฝ้าระวังปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี