นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๓ คน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตร และชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๓ คน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๒๕๖๖

ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ทั้งนี้ มีการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยกับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ และมีโอกาสได้เยี่ยมชมสัปปายะสภาสถานทำเนียบรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วัดพระแก้ว สถาบันพระปกเกล้า และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมได้แก่

๑.นายพุฒิสรรค์ พฤษธิศาริกร นักเรียนชั้น ม. ๖/๗ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒.นางสาวอิสริยาภรณ์ ทองอยู่ นักเรียนชั้น ม. ๖/๗ รองประธานสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓.นายธราทร ปั้นจันทร์ นักเรียนชั้น ม. ๖/๗ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรีบนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕