กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้น ด้วยภาษา Python รุ่น ๑”

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี และคณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน. คณะครูโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี
จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Geo Gebra เบื้องต้น”
ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้น ด้วยภาษา Python รุ่น ๑”
ให้กับนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ณ อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี