ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น สิงห์ ๗๐ (สิงห์เข้ม ) บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น สิงห์๗๐ (สิงห์เข้ม )

เป็นตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น สิงห์ ๗๐ (สิงห์เข้ม )

บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

โดยสนับสนุนโครงการลูกสิงห์อนุรักษ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

และสนับสนุนการสร้างห้องน้ำของโรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี