งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่สู่รั้วฟ้า-แดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้

งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่สู่รั้วฟ้า-แดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และความสามัคคีในหมู่คณะ

ทั้งนี้มี นายพุฒิสรรค์ พฤษธิศาริกร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เป็นตัวแทนนักเรียน ในการกล่าวต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วฟ้าแดง พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสถาบัน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี