โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับภาคสงฆ์ (ภาค ๓)

โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับภาคสงฆ์ (ภาค ๓)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
💙❤️รางวัลชมเชย
เด็กหญิงชาลิสา กันภัย
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกิติยา บุญมีสง่า

💙❤️เข้าร่วมการแข่งขัน

นางสาวชนาภา มณีเจียร

นายก้องภพ พรมณี

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสิริมาส ทองมาดี