นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี คว้า 2 รางวัล โครงการประกวดสวดมนต์หมู่

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี คว้า 2 รางวัล โครงการประกวดสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาคคณะสงฆ์ (ส่วนภูมิภาค)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเทชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่

1.เด็กชายชญานนท์ สุวรรณชาติ ม.2/3

2.เด็กชายภัทรนนท์ ตาลแสน ม.2/3

3.เด็กชายยศภัทร์ สุขทัน ม.2/3

4.เด็กชายวงศธร รุ่งสว่าง ม.2/3

5.เด็กชายสกลธวัฒน์ อ่อนกล่ำ ม.2/3

6.เด็กชายสุกัลย์ น้อยลา ม.2/3

โดยมี นางวรนุช เจริญสุข และ นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้ม เป็นครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเข้าร่วม ประเภททีมหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่

1.นางสาวศิรินภา เกตุสิทธิ์ ม.6/5

2.นางสาวธันยพร ผาจวง ม.6/4

3.นางสาวจุธามาส พันจุย ม.6/2

4.นางสาวพรนัชชา จันทร์ประสพ ม.6/2

5.นางสาวกชพร จันทิมา ม.5/11

6.นางสาวไปรยา บัวงาม ม.5/11

โดยมี นางสาวกุลธิดา ปราบทอง และ นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม