ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น ๗๐ (สิงห์เข้ม) มอบหนังสือเรียนเสริมความรู้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น ๗๐ (สิงห์เข้ม) มอบหนังสือเรียนเสริมความรู้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับห้องสืบค้นสารสนเทศ (Learning Resources Center)
โดยมี ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ ฯ รับมอบหนังสือเรียนดังกล่าว
ณ ห้องสืบค้นสารสนเทศ อาคาร ๖ โรงเรียนสิงห์บุรี