“ร่วมกิจกรรมเดินณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “

วันที่ ๑๒ พฤภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี
“ร่วมกิจกรรมเดินณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ” ในวัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ หน่วยเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของตนเอง ได้ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.