ระธานศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น ๗๐ (สิงห์เข้ม) พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกฯ มอบเงินจำนวน ๑๒,๔๒๖ บาท เพื่อสนับสนุนซื้อหนังสือเรียนเสริมความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหมและประธานศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี รุ่น ๗๐ (สิงห์เข้ม) พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกฯ มอบเงินจำนวน ๑๒,๔๒๖ บาท เพื่อสนับสนุนซื้อหนังสือเรียนเสริมความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับห้องสืบค้นสารสนเทศ (Learning Resources Center) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนสิงห์บุรี ในการนี้ ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ทางโรงเรียนสิงห์บุรีขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน ณ ห้องสืบค้นสารสนเทศ อาคาร ๖ โรงเรียนสิงห์บุรี