กิจกรมหน้าเสาธง เปิดเทอมวันแรก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนสิงห์บุรี เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ดร.ชาคริส ภู่งาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้ว ฟ้า-แดง

สถาบันที่ภาคภูมิใจ ในการนี้
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรให้นักเรียน ประสบความสำเร็จในการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อีกด้วย