โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๙ และ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสิงห์บุรี
จัดกิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการปรับพื้นฐานพัฒนาชีวิตสู่สังคม โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน และค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต
ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี