โครงการการอบรม วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจรรณยาบรรณวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
เป็นประธานในการจัดโครงการการอบรม วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และจรรณยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และ
นางสาวจันจิรา หงส์วิริยกุล นิติกร ระดับชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี