ค่ายวิชาการเสริมสมรรถนะ HSIP Orientation Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนสิงห์บุรี จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการเสริมสมรรถนะ HSIP Orientation Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๖” ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านกิจกรรมปรับพื้นฐาน TPAT2 ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี กิจกรรมฐานปฏิบัติการ “การอ่านฟิล์ม X – Ray” และกิจกรรมฐานปฏิบัติการ “การเย็บแผลสด Suture Wound” ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี