กิจกรรม “Japanese zone”

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรม “Japanese zone”
ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘, ๕/๘ และ ๖/๘
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุ่มเก่ง และพัฒนาผู้เรียนกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถตามศักยภาพผู้เรียน
๑.การแสดงรำ/เต้นเพลงญี่ปุ่น
๒.ประกวดคอสเพลย์
๓.ประกวดวาดภาพอนิเมะญี่ปุ่น
๔.เกมส์คารูตะ
๕.ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน
๖.เกมส์บอกใบ้ทายคำ/ส่งต่อข้อความ
๗.กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องห้องแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี