โครงการ “การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน”

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน”
โดยมี ดร.ชาคริส ผู้งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
ขับขี่อย่างปลอดภัย เรียนรู้กฎหมายจราจรบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะการขับขี่จักรยานยนต์ และมอบวุฒิบัติหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี
ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/139Mzj9vMccPQ3HWZy132FGMzDk6PYyUi