” การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ มูลนิธิโรงเรียนสิงห์บุรี “

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางพรทิพย์ เตยหอม ประธานมูลนิธิโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
” การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ มูลนิธิโรงเรียนสิงห์บุรี “
พร้อมด้วย ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ ข้อ ๒๗
โดยจะต้องมีการประชุมสามัญประจำปีทุกๆ ปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินกิจการต่างๆของมูลนิธิ และสถานะการเงินในรอบปีที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี