การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  ในวันที่  25 กุมภาพันธ์  2566  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.