กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมในพิธีเปิด
โครงการภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา
ในการช่วยเหลือสังคม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณแนวเขื่อนกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>> ฉบับที่ 11 2566 – Google ไดรฟ์