สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ ๓-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กำหนดการสอบกลางภาคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่ ๓ และ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ ๔ และ ๖ มกราคม ๒๕๖๖