อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำโครงสร้างหลังสูตรหลังเรียนวิทย์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำโครงสร้างหลังสูตรหลังเรียนวิทย์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดยมีโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบภาคกลางตอนบน เข้าร่วมการอบรม รวม ๙ โรงเรียน
ทั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมดังกล่าว
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี