โรงเรียนสิงห์บุรี นำนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย
นางอรุณศรี ศรีชัย และนางสาวบุญรักษา ประเสริฐ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โรงเรียนสิงห์บุรี
นำนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ นางสาวชญานิศ อุนทักษิณกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ และนางสาวณภัทร สนโคกสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต