โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับมอบให้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับมอบให้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
อำนวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี