นร. โรงเรียนสิงห์บุรี ขนะเลิศการแข่งขันใน สป.วิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค

🎉 ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
เด็กหญิงกวินธิดา อมรการ ชั้น ม.๒/๒
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันพูดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ด้าน BCG)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายพงศ์วรุตน์ รอดโฉม ชั้น ม.๒/๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี