กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โรงเรียนสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมี นางวลัยรัตน์ หลำริ้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสิงห์บุรี กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแฟนซีรีไซเคิลลดโลกร้อน ECO UPCYCLING กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันวาดการ์ตูน Comic strip และการออกแบบ Infographic
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ หอประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี